คลังความรู้

คลังความรู้

แผนกรังสีกรรม       

 1. แนวทางการบริการทางรังสี
 2. การบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
 3. การป้องกันอัตรายจากรังสี
 4. การป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม
 5. การดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤตในงานรังสี

แผนกส่งเสริมสุขภาพ

 1. แนวทางการบริการตรวจสุขภาพประจำปีกำลังพล ทบ.
 2. แนวทางการคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพล ทบ.
 3. แนวทางการรับวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล
 4. แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 5. แนวทางการเยี่ยมบ้าน
 6. แนวทางการายงาน 506

แผนกทันตกรรม

 1. แนวทางการซักประวัติผู้ป่วยและรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกทันตกรรม
 2. แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยกลืนหรือสำลักสิ่งแปลกปลอมระหว่างการรักษา
 3. แนวทางการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ
 4. แนวทางปฏิบัติงานตามหลัก IC

แผนกพยาบาล

 1. การบริหารยาทางการพยาบาล
 2. การบริหารยาฉีด
 3. การบริหารยาพ่น ยาเหน็บ
 4. การทำแผล
 5. การย้ายผู้ป่วย
 6. การรับใหม่ผู้ป่วยใน
 7. การป้องกันและดูแลแผลกดทับ
 8. การให้เลือด
 9. การเตรียมผู้ป่วยใส่ท่อหายใจและการดูแลผู้ป่วยขณะใส่ท่อหายใจ
 10. การป้องกันทรัพย์สินผู้ป่วยสูญหาย
 11. การเรียงหน้าป้ายผู้ป่วยใน
 12. การรับ – ส่งเวร

แผนกพยาธิ

 1. การตรวจวิเคราะห์ Glucose โดยเครื่องอัตโนมัติ
 2. การตรวจวิเคราะห์ BUN โดยเครื่องอัตโนมัติ
 3. การตรวจวิเคราะห์ Creatinine โดยเครื่องอัตโนมัติ
 4. การตรวจวิเคราะห์ Uric acid โดยเครื่องอัตโนมัติ
 5. การตรวจวิเคราะห์ Cholesterol โดยเครื่องอัตโนมัติ
 6. การตรวจวิเคราะห์ Triglyceride โดยเครื่องอัตโนมัติ
 7. การตรวจวิเคราะห์ HDL-Cholesterol โดยเครื่องอัตโนมัติ
 8. การตรวจวิเคราะห์ LDL-Cholesterol โดยเครื่องอัตโนมัติ
 9. การตรวจวิเคราะห์ Total protein โดยเครื่องอัตโนมัติ
 10. การตรวจวิเคราะห์ Albumin โดยเครื่องอัตโนมัติ
 11. การตรวจวิเคราะห์ T-Bilirubin โดยเครื่องอัตโนมัติ
 12. การตรวจวิเคราะห์ D-Bilirubin โดยเครื่องอัตโนมัติ
 13. การตรวจวิเคราะห์ AST โดยเครื่องอัตโนมัติ
 14. การตรวจวิเคราะห์ ALT โดยเครื่องอัตโนมัติ
 15. การตรวจวิเคราะห์ ALP โดยเครื่องอัตโนมัติ
 16. การตรวจวิเคราะห์ Calcium โดยเครื่องอัตโนมัติ
 17. การตรวจวิเคราะห์ Magnesium โดยเครื่องอัตโนมัติ
 18. การตรวจวิเคราะห์ Phosphorus โดยเครื่องอัตโนมัติ
 19. การตรวจวิเคราะห์ CPK โดยเครื่องอัตโนมัติ
 20. การตรวจวิเคราะห์ HbA1C โดยเครื่องอัตโนมัติ
 21. การตรวจวิเคราะห์ Na,K,Cl โดยเครื่องอัตโนมัติ
 22. การตรวจวิเคราะห์ CO2 โดยเครื่องอัตโนมัติ
 23. การตรวจวิเคราะห์ CRP โดยเครื่องอัตโนมัติ
 24. การตรวจวิเคราะห์ Serum iron โดยเครื่องอัตโนมัติ
 25. การตรวจวิเคราะห์ Amylase โดยเครื่องอัตโนมัติ
 26. การตรวจวิเคราะห์ Lactate โดยเครื่องอัตโนมัติ
 27. การตรวจวิเคราะห์ Serum index โดยเครื่องอัตโนมัติ
 28. การตรวจวิเคราะห์ Hs-CRP โดยเครื่องอัตโนมัติ
 29. การตรวจวิเคราะห์ UIBC โดยเครื่องอัตโนมัติ

PCT ( Patient Care Team )

 1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke)
 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndome)
 3. แนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis
 4. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เด็งกี่และไข้เลือดออกเด็งกี่
 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคบาดเจ็บจากความร้อน (Heat Injury)
 6. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินโรคเบาหวาน (Diabletic Mellitus)
 7. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินโรคความดันโลหิต
 8. แนวทางการ CPR ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์
 9. แนวทางการดูแลระบบทางเดินหายใจ (Upper respiratory infection)
 10. แนวทางการส่งต่อและรับเข้าผู้ป่วย (Refer Out / Refer In)
 11. แนวทางปฏิบัติการจัดการความปวด (Pain management)
 12. การรับไว้เป็นผู้ป่วยใน (Ibpatient Admission)

งานตรวจโรคผู้ป่วยนอก

 1. วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนเข้าตรวจ
 2. วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยขณะตรวจ
 3. วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหลังตรวจ
 4. ขั้นตอนการนัดผู้ป่วย
 5. สิทธิผู้ป่วย
 6. การบันทึกทางการพยาบาล
 7. แนวทางให้คำปรึกษาผู้รับบริการก่อนเจาะหาเชื้อไวรัสเอดส์

งานคุณภาพ IC

 1. แนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
 2. แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย PPE
 3. แนวทางการจัดเก็บเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
 4. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากของแหลมและของมีคม
 5. แนวทางการปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
 6. แนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้เลือด

งานทะเบียน

 1. การทำประวัติผู้ป่วยใหม่ / เก่า
 2. การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 3. การตรวจสอบสิทธิการรักษาและการขอเลขอนุมัติการรักษา (Claim code)
 4. การสแกนเวชระเบียนเข้าระบบบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ (HOSxP)
 5. แนวทางการขอถ่ายสำเนาเวชระเบียน
Share