“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึก เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน เยี่ยมให้กำลังใจวีรบุรุษทหารผ่านศึก พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ และมอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ จากโครงการทหารพันธ์ุดีน่านให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากวีรกรรมความกล้าหาญ เเละ ความเสียสละในสนามรบอดีต ณ ตำบลไขยสถาน และตำบลสะเนียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

เนื่องจากทหารผ่านศึกบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ มีความลําบาก ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากสภาพความพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขาดทุนทรัพย์ ทําให้ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันบรรเทา ภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่หรือโรคที่อาจจะเกิดในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้การดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัว แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ และครอบครัว พร้อมทั้งนำชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบของอุปโภค บริโภค ผักปลอดสารพิษ จากโครงการทหารพันธ์ุดีน่าน ให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพอีกด้วย นอกจากนี้ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้มีการให้ความรู้แนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง แนะนำการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นแผลกดทับ ในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกใหเ้ป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป

Share

Written by:

58 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น