เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

กองทัพบก ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ล.) ด้านแขวงไชยบุรีประกอบกับสถานการณ์จังหวัดน่านในขณะนั้นมีการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม และการก่อการร้ายความมิวนิสต์สูงและรุนแรงมาก ฉะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๑๑ กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้กองพันทหารม้าที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ค่ายจักรพงษ์ ต.คงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ย้ายมาอยู่ที่บ้านน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน (ค่ายสุริยพงษ์ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพบกได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อมีหน่วยรบขึ้นในจังหวัดน่าน ก็สมควรจะต้องตั้งหน่วยให้การสนับสนุนขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง ฉะนั้น กองทัพบกได้ออกคำสั่ง ทบ.ที่ ๓๒๓/๒๕๑๒ ลง ๑๗ ส.ค.๑๒ โดยให้ใช้ อฉก. จังหวัดทหารบกน่าน (ส่วนแยก) หมายเลข ๕๕๐ และตั้งชื่อหน่วยว่า ” หน่วยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) ” และใน อฉก.นี้มีหน่วยรักษาพยาบาลหนึ่งหน่วยชื่อว่า “หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) ” เป็นหมวดพยาบาล ชั้น ๒ มีผู้บังคับหมวดอัตรา ร้อยโท

ปี พ.ศ.๒๕๑๕ กองทัพบกได้แก้ไขปรับปรุงจังหวัดทหารบก (ส่วนแยก) ครั้งที่ ๑ โดยให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) เป็นจังหวัดทหาร (ส่วนแยก) ประเภท ก. หมาเลข ๖๐๑ ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑.๐/๒๕๑๕ ลง ๒๑ ส.๒๕๕ พร้อมกับคำสั่งนี้ได้ขยายหมวดพยาบาลจาก ชั้น ๒ เป็นหมวดพยาบาล ชั้น ๑ ผู้บังคับหมวด อัตรา ร้อยเอก

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ กองทัพบกได้แก้ไขปรับปรุง จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) ใหม่อีกครั้งโดยให้ใช้ อฉก. หมายเลข ๖๐๑. จังหวัดทหารบก (ส่วนแยก) ประเภท ก. ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๖๗/๒๑ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๑ เรื่องแก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๗ (ครั้งที่ ๔๖) พร้อมกับคำสั่งฉบับนี้ได้ขยายสถานพยาบาลจาก หมวดพยาบาล เป็น โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยก) ด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กองทัพบกได้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานชื่อจาก “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน)” เป็น “โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์” ตามชื่อค่าย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงพยาบาลตามที่ กองทัพบกขอพระราชทานตามแจ้งความของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๒๒

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑/๒๖ ลง ๗ ก.ก.๒๖ เรื่องแก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๗ (ครั้งที่ ๑๔) โคยให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (ส่วนแยกน่าน) ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๖๐๒. จังหวัดทหารบก (ส่วนแยก) ประเภท ข.

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๑๖๒/๓๓ ลง ๑๓ ก.ย.๓๓ อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๒๐) โดยให้เปลี่ยนจาก อฉก.๒๐๖๐ เป็น อจย.๘-๕๖๕ (๒๕ ม.ค.๓๒)

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทัพบกได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๘/๒๕๔๔ ลง ๑ ก.พ.๔๔ ให้ปรับลดจาก โรงพยาบาลขนาด ๕ เตียง เป็น โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ถึงปัจจุบันวันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๒ ได้เคลื่อนย้ายสำนักงานจาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (แห่งเก่า) ค่ายสุริยพงษ์ ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จว.น่าน ไปที่ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ (แห่งใหม่) บ้านบุปผาราม ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จว.น่าน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็น รพ.ทบ. ขนาด ๓๐ เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน บริการดี เป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่

พันธกิจ (Mission)

๑.     รพ.ทบ. ขนาด ๓๐ เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
๒.     ให้บริการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูโรค แก่กำลังพลทหารและครอบครัว
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.     ให้บริการแพทย์สนาม และพร้อมตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน
๔.     พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สุขภาพดีและมีความสุข

Share