เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2511 กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้กองพันทหารม้าที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ค่ายจักรพงษ์ ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ย้ายมาอยู่ที่บ้านน้ำล้อม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ค่ายสุริยพงษ์ในปัจจุบัน) และเมื่อมีหน่วยรบขึ้นในจังหวัดน่าน ก็สมควรจะต้องตั้งหน่วยให้การสนับสนุนขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง โดยให้ใช้ อฉก.จังหวัดทหารบกน่าน (ส่วนแยก) และตั้งชื่อหน่วยว่า “ หน่วยจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” และให้มีหน่วยรักษาพยาบาลหนึ่งหน่วยชื่อว่า “หมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” เป็นหมวดพยาบาลชั้น 2 มีผู้บังคับหมวดอัตราร้อยโท ในปี พ.ศ. 2512

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กองทัพบกได้แก้ไขปรับปรุงจังหวัดทหารบก (ส่วนแยก) และได้ขยายหมวดพยาบาลจากชั้น 2 เป็นหมวดพยาบาลชั้น 1 ผู้บังคับหมวดอัตราร้อยเอก จนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ขยายสถานพยาบาลจากหมวดพยาบาลเป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยก) และได้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานชื่อจาก “โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกลำปาง (ส่วนแยกน่าน)” เป็น “โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์” ตามชื่อค่าย

โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมให้สร้างที่ทำการขึ้นใหม่ภายในฐานแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง และได้ทำการเคลื่อนย้ายหน่วยไปประจำที่ตั้งแห่งใหม่ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันประกอบด้วยทีมแพทย์ 3 คน พยาบาล 11 คน และผู้ช่วยพยาบาล 13 คน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นรพ.ทบ. ขนาด 30 เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน บริการดี เป็นที่เชื่อมั่นของกำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่

พันธกิจ (Mission)

1.      รพ.ทบ. ขนาด 30 เตียง ซึ่งดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
2.     ให้บริการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูโรค แก่กำลังพลทหารและครอบครัว
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.     ให้บริการแพทย์สนาม และพร้อมตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน
4.     พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สุขภาพดีและมีความสุข

Share