การตรวจโรคทหารกองเกิน

ภาคกลาง

1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร

2. โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

3. โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบศีรีขันธ์

4. โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

5. โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี

6. โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  จ.กาญจนบุรี

7. โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี

8. โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

ภาคเหนือ

1. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

2. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

3. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

4. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

5. โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย

6. โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

2. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

3. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

4. โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

5. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร

ภาคใต้

1. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

2. โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ จ.สงขลา

3. โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

Share